İNKAR EDEN EVRİMCİLERİN İDDİASI -8
SOSYAL DARWİNİSTLER KANLI DİKTA REJİMLERİN DÜNYANIN DÜZENİ İÇİN GEREKLİ OLDUĞU YALANINI SAVUNURLAR


Dünya tarihinin en kanlı katliamlarını yapan Stalin, Lenin, Brejnev, Mao, Pol Pot ve Hitler gibi diktatörlerin ortak özelliği, hepsinin de sosyal Darwinist olmasıdır. Darwinizm’in desteklediği bu kanlı dikta rejimlerinde milyonlarca insan soykırıma uğramış, İngiltere'den Almanya'ya, ABD'den İsveç'e kadar birçok ülkede yüz binlerce insan sadece hasta, sakat veya yaşlı olduğu için zorla kısırlaştırılmış veya ölüme terk edilmiş ve acımasız rekabet nedeniyle dünyanın her yanında insanlar ezilmiş, sömürülmüş ve komünal hayvani yaşama zorlanmışlardır.


İnsanları bir hayvan türü olarak gören Darwinist anlayışın yalanlarına göre, insanların hiçbir değeri yoktur. Sosyal Darwinist mantıkta, acı çeken, zorluk ve korku içinde olan insanların kurtarılması için hiçbir şey yapılmaz. Bu insanlar yardımsız ve korumasız bırakılırlar. İslam ahlakında ise, her mümin diğer insanların huzuru, güvenliği ve refah için çaba göstermekle sorumludur.

Darwinizm toplumların ve bireylerin yaşamı için neden ciddi bir tehlikedir?

Sosyal Darwinizm, mevcut kötülüklere, acımasız politika ve uygulamalara nasıl bir anda sözde bilimsel bir geçerlilik kazandırmıştır?

http://us2.harunyahya.com/Image/guncelyorumlar/zulum.jpgGüçlünün haklı sayılması, eşitsizlik, ırk veya etnik temelli ayrımcılık, zulüm, haksız rekabet ve çekişme, fakirlerin ezilmesi, güçlünün zayıf olanı sömürmesi toplumların tarih boyunca yaşadığı kötülükler ve zorluklardandır. Ancak, 19. yüzyılda tüm bu kötülükler çok daha farklı bir boyut kazandı. 19. yüzyıla kadar zalimlik, saldırganlık, acımasızlık olarak nitelendirilen bu tür uygulama ve politikaların, bir anda sözde "doğanın gerçeklerine dayanan bilimsel uygulamalar" olduğu yalanı savunulmaya başlandı. Tüm bu acımasızlıklara birdenbire sözde bir “meşruluk ve bilimsellik” kazandıran ise Charles Darwin'in evrim teorisi oldu.

DOĞA KANUNLARINI İNSANLARA UYGULAMA VAHŞETİ

Darwin'in “güçlü olan hayatta kalır” acımasızlığına dayanan doğal seleksiyon teorisi, kıyasıya bir hayatta kalma mücadelesinden söz eder. Hayvanlar için geçerli olan kanunların insanlar için de geçerli olduğuna inanılmaya başlandığında ve bu "orman kanunları" insan toplumlarına uygulandığında ise, ırklar ve milletler arasında çatışma ve savaşların baş göstermesi kaçınılmazdır. Çünkü böyle bir ortamda insan hayatı değersizleşir. Herhangi bir sebeple insan öldürmek, bir insanı açlığa, ölüme terk etmek, savaş çıkarmak, katliam yapmak, terör eylemi gerçekleştirmek, akıl hastası, özürlü veya başka bir ırktan olduğu için insanları yok etmek, sözde makul ve kolay hale gelir. Nitekim tarih boyunca bilim adı altında gerçekleştirilen vahşi uygulamalar, Darwinizm'in neden olduğu vahşetin en açık delilleridir.İNSAN ETİ YEMEYİ MAKUL GÖREN SÖZDE BİLİM ADAMLARINDAN VAHŞİ UYGULAMALARA DESTEKDarwinizm'in sahip olduğu sapkın mantıklar, bu düşünceye bağlı bilim adamları tarafından da sık sık vurgulanmıştır. Örneğin bu bilim adamlarından birisi olan, Amerikalı sosyal Darwinist Profesör E. A. Ross'un yanılgılarına göre sözde, “Hıristiyanlığın ortaya attığı toplumsal yardımlaşma ve hayırseverlik kültü, gerizekalıların ve aptalların çoğalmalarına yarayan koruyucu bir kalkanın gelişmesine" neden olmuştur. Yine Ross'a göre, "Devlet, sakatları, örneğin sağır ve dilsizleri koruma altına almakta, sonra da bunlar çoğalarak sakat bir ırk oluşturmakta"dır. Tüm bunlara sözde doğal evrimsel gelişmeyi engelledikleri için karşı çıkan Ross'un hezeyanlarına göre, "dünyayı düzeltmenin yegane yolu, tüm aptalları, beceriksizleri ve sakatları" kendi hallerine bırakarak, doğal seleksiyon (seçilim) süreci içinde ayıklanmalarını beklemektir.(Thomas F. Gossett, Race: The History of an Idea in America, Dallas: Southern Methodist University Press, 1963, s. 170)

Ross, insana değer vermeyen tek sosyal Darwinist değildir. Onun dehşet verici düşüncelerine sahip çıkan pek çok Darwinist bulunmaktadır. Örneğin Princeton Üniversitesi'nde biyoetik profesörü olan evrimsel psikolog Peter Singer, ciddi fiziksel sakatlığı olan insanların yaşama değer görülmemeleri gerektiğini söyleyecek kadar zalim bir görüşe sahiptir. Singer, daha sonra Darwinist vahşette daha da ileri gitmiş ve zihinsel özürlülerin yiyecek amaçlı veya bilimsel deneyler için öldürülebileceğini söylemiştir. Şüphesiz bu tüyler ürpertici bir vahşettir. Ancak Darwinist mantıkta bunlar gayet normal karşılanmaktadır. Singer'ın sözleri şöyledir:

"Zihinsel özürlülerin yaşam hakları yoktur ve bu yüzden -insan etine yönelik bir istek geliştirmemiz gerekirse- yiyecek için ya da bilimsel deney amaçlı olarak öldürülebilirler."(Martin Mawyer, "Death Act Dies in California", Fundamentalist Journal, 7 Haziran 1988:61)

Right To Die Society (Ölme Hakkı Cemiyeti) eski başkanı Joseph Fletcher da, zihinsel özürlüler için akıl almaz iddialarda bulunmaktadır:

"En düşük düzeyde zekaya sahip olan ya da zihinsel yeteneğe sahip olmayan kişiler, kaç organı çalışırsa çalışsın, her ne kadar yaşam fonksiyonları otomatik olarak yerine gelirse gelsin, insan değildirler... Zeka özürlülerin herhangi bir sorumlulukları yoktur, hiç olmamıştır ve olmayacaktır. Bu, zeka özürlü kişilerin insan olmadığı anlamına gelir."

Oysa gerek zeka, gerekse fiziksel engelli olsun, bu kimseler yardıma muhtaçtır ve korunmaları gerekir. Kuran ahlakına uygun olan, insanlara şefkat ve merhametle yaklaşmak, ihtiyaç içinde olana yardım eli uzatmaktır. İnsan vicdan sahibi bir varlıktır ve vicdanı zayıfları, düşkünleri, fakirleri, muhtaçları korumasını emreder. Bir ayette şöyle buyrulmuştur:

"Akrabaya hakkını ver, yoksula ve yolda kalmışa da. İsraf ederek saçıp-savurma."(İsra Suresi, 26)


DARWİNİSTLERİN NÜFUS ARTIŞINA KARŞI ALDIĞI VAHŞİ YÖNTEM


İnsanlar, hayvanlardan farklı olarak şuur, akıl, vicdan ve yargı yeteneğine sahiptirler. Dolayısıyla, sosyal Darwinistlerin iddia ettiği gibi, orman kanunlarına hiçbir şekilde tabi değildirler. Allah insanı akıl, şuur ve muhakeme yeteneği ile birlikte yaratmıştır ve her insan yaşamı boyunca bu yeteneklerini en iyi şekilde kullanmakla sorumludur.

Yeni doğan bebeklerin öldürülmesi, insan hayatına değer vermeyen Darwinizm'in makul gördüğü acımasız, vahşi uygulamalardan bir diğeridir. Darwinizm, eğer yeni doğan bebeğe bakmak o anne baba için güçlük ise, onları hayat mücadelesinde geriletecekse, evrimsel açıdan bu bebeğin öldürülmesinin gerekli olduğunu ileri sürebilecek kadar vicdansızca bir düşünceyi savunmaktadır. Örneğin Darwin, yeni doğan bebeklerin öldürülmesinin hayvanlarda sıkça görüldüğünü ve bunun nüfus kontrolünde önemli bir faktör olduğunu iddia etmiştir. Evrimci Barbara Burke, Science dergisindeki bir yazısında bu konu hakkında şöyle der:

"Bazı hayvan türleri içerisinde, çocuk öldürme doğal bir davranış olarak görülür. Bu, insanlar için de, primat atalarımızdan kalma bir özellik olarak doğal görülebilir mi?... Charles Darwin, İnsanın Türeyişi adlı kitabında, yeni doğan bebeklerin öldürülmesinin, insan tarihi boyunca, nüfus artışının önlenmesi için kullanılan tüm yöntemlerin arasında muhtemelen en önemlisi olduğunu yazmıştır."(Barbara Burke, "Infanticide", Science 84, Mayıs 1984, s. 29)


http://www.sosyaldarwinizm.com/images/aile.jpg

 

 

 

 

 

 

Haeckel gibi Darwinistler ise, intiharı teşvik etmişler, hayatın dayanılmaz olduğunu düşünenlerin, intihar ederek hayatlarını sona erdirme hakkına sahip oldukları sapkınlığını iddia etmişlerdir. Ancak Allah, insanlara canlarına kıymayı haram kılmıştır. (Nisa Suresi, 29)KURAN AHLAKINDA İNSANA VERİLEN ÖNEM


Tüm bu vahşi uygulama ve inançlar, Darwinizm'in insan hayatına hiç önem vermeyen bir ideoloji olduğunu gösteren örneklerden birkaçıdır ve bilimsel hiçbir değeri olmayan hezeyanlar üzerine inşa edilmiştir. Bu insanlık dışı uygulamaların ve fikirlerin tek nedeni ise Darwinistlerin Kuran ahlakının getirdiği güzel ahlaktan tamamen yoksun olmalarıdır. Oysa her insanın hayatı büyük bir önem taşır. Kuran ahlakında insanlar birbirlerini çok değerli ve önemli görürler ve birbirleri için fedakarlıklarda bulunurlar. Bir mümin, kendi ihtiyacı olsa dahi, yemeğini diğerine verir. Bir ayette bu gerçek şöyle bildirilmiştir:

"Kendileri, ona duydukları sevgiye rağmen yemeği, yoksula, yetime ve esire yedirirler."(İnsan Suresi, 8)

Müslümanlar yoksulları ve yetimleri korumakla, onların mallarını adaletle onlara vermekle, yolda kalmışlara yardım etmekle, zayıf bırakılmış kadınları, erkekleri, çocukları ve yaşlıları korumakla yükümlüdürler. Allah, örneğin, bir ayette anne babaya "öf" bile denmemesini emretmiş (İsra Suresi, 23) ve bütün insanlara birbirlerine sözün en güzelini söylemelerini buyurmuştur. (İsra Suresi, 53)

İslam ahlakında inananlar fakirlere, zayıflara, düşkünlere, muhtaç insanlara, kendi bakımına güç yetiremeyenlere şefkat duymaya, merhamet etmeye, özveride bulunmaya, bakmaya, koruyup kollamaya teşvik edilir. Bu üstün ahlakın yaşandığı ve herkesin birbirini ruh ve akıl sahibi, değerli, önemli insanlar olarak gördüğü bir toplumun barış, huzur, güvenlik, sevgi ve saygı ile dolacağı açık bir gerçektir. Bir ayette şöyle buyrulmuştur:

"Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne-babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve sağ ellerinizin malik olduklarına güzellikle davranın. Çünkü, Allah, her büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez."(Nisa Suresi, 36)

CEHENNEMDE NE OLACAK?


DÜNYADA OLUŞTURDUKLARI KOMÜNAL SİSTEMLERE BENZER ŞEKİLDE TOPLUCA AZAP GÖRECEKLER

 

“(Allah) diyecek: "Cinlerden ve insanlardan SİZDEN ÖNCE GEÇMİŞ ÜMMETLERLE BİRLİKTE ateşe girin." Her bir ümmet girişinde kardeşini (kendi benzerini) lanetler. Nitekim HEPSİ BİRBİRİ ARDINCA ORADA TOPLANINCA, en sonra yer alanlar, en önde gelenler için: "Rabbimiz, işte bunlar bizi saptırdı; öyleyse ateşten kat kat arttırılmış bir azab ver diyecekler. (Allah da:) "Hepsi için kat kattır. Ancak siz bilmezsiniz" diyecek.” (Araf Suresi, 38)

KANLI DİKTA REJİMLERİNDE UYGULADIKLARI İŞKENCE YÖNTEMLERİNE BENZER ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAKLAR

“Gerçekten Biz onların boyunlarına, ÇENELERE KADAR (DAYANAN) HALKALAR GEÇİRDİK; BU YÜZDEN BAŞLARI YUKARI KALKIKTIR. Biz önlerinde bir sed, arkalarında bir sed çektik. Böylelikle onları örtüverdik, artık görmezler.” (Yasin Suresi, 8-9)

 “Doğrusu Biz KAFİRLERE ZİNCİRLER, DEMİR HALKALAR (TOMRUKLAR) ve çılgınca yanan bir ateş hazırladık.” (İnsan Suresi, 4)

 “Artık o gün hiç kimse (Allah'ın) vereceği azap gibi azablandıramaz. ONUN VURACAĞI BAĞI HİÇ KİMSE VURAMAZ.” (Fecr Suresi, 25-26)

“Mutsuz olanlar ateştedirler, ONLAR İÇİN ORADA (KAHIRLA VE ACIYLA) NEFES ALIP VERMELER VARDIR. Onlar, Rabbinin dilemesi dışında gökler ve yer sürüp gittikçe, orada süresiz kalacaklardır. Çünkü Rabbin, gerçekten dilediğini yapandır.” (Hud Suresi, 106-107)